KLEMENTOVIA

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KLEMENTOVIA”

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „KLEMENTOVIA” W KLEMENTOWICACH

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Uczniowski Klub Sportowy „KLEMENTOVIA” w Klementowicach zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież, uczniów, rodziców, instruktorów, trenerów, nauczycieli i sympatyków.

§2
1. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium
krajów zagranicznych z uszanowaniem obowiązującego tam prawa.

2. Siedziba Klubu mieści się w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, Klementowice 365, 24-170 Kurów.
§3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 ze zm.) i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z własnym statutem.
2. Klub jest dobrowolną, samodzielną organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w nich członków.
§5
1. Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Klub może używać w swej nazwie logo lub nazw firm sponsorów Klubu z zastrzeżeniem, aby każdorazowo w ostatecznej nazwie umieszczano następujący znak: UKS KLEMENTOVIA w Klementowicach.

Rozdział 2
Cel i środki działania
§6
Celem Klubu jest:
1. Opracowanie planów i kierunków szkolenia w dyscyplinach sportowych wchodzących jako sekcje;
2. Planowanie i organizowanie zajęć sportowych dzieciom i młodzieży, uczniom, rodzicom i sympatykom Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
3. Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych na wsi, w województwie i poza nim;
5. Organizowanie zajęć sportowych dzieciom i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia;
7. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
9. Popularyzowanie zasad czystej gry „FAIR PLAY”;
10. Wykonywanie zadań wynikających z upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11. Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży;
12. Integracja środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu.
13. Organizowanie zajęć i imprez sportowych służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.
14. Organizowanie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży jako formy zorganizowania wolnego czasu, które będą alternatywą wobec uzależnień.
§6a
1. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nie należące do sfery
działań odpłatnych.
3. Do działalności odpłatnej Klubu należą między innymi:
*organizacja szkoleń trenerskich,
*organizacja obozów sportowych,
*realizacja zadań zleconych

§7
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie szkolenia sportowego;
2. Organizowanie imprez sportowych o charakterze masowym i wyczynowym o randze klubowej, gminnej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej;
3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego oraz kwalifikacji instruktorskich i trenerskich;
4. Zrzeszanie się w związkach sportowych;
5. Nawiązywanie kontaktów sportowych;
6. Pozyskiwanie środków od rodziców, sponsorów itp. z przeznaczeniem na działalność statutową;
7. Współdziałanie z dyrektorem Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, władzami samorządowymi, sportowymi i oświatowymi.
8. Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla dzieci młodzieży i dorosłych.
§8
1. Klub opiera swoją działalność w dużej mierze na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
2. Klub do prowadzenia zadań statutowych może zatrudniać: trenerów, instruktorów i pracowników również spośród członków UKS Klementovia.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci i młodzież, uczniowie, rodzice, instruktorzy, nauczyciele, trenerzy i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Uczniowie mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową o znacznej wartości dla Klubu.
2. Ustanawia się tytuł Honorowego Prezesa Klubu. Tytuł Honorowego Prezesa Klubu nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu Klubu. Tytuł Honorowego Prezesa Klubu jest kadencyjny i jest on nadawany na okres kadencji Zarządu, który wnioskował o nadanie określonej osobie tytułu Honorowego Prezesa Klubu.

§15
Członkowie honorowi mają prawo do:
1. Uczestnictwa w pracach programowych, jeżeli zadeklarują taką potrzebę;
2. Uczestniczenia w imprezach Klubu;
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§16
Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu;
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
3. Godne reprezentowanie barw Klubu;
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
§17
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku,
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania z płatnością składek przez okres jednego roku i mimo wezwania nie spełnienia tej czynności.
3. Działania na szkodę Klubu.
4. Rozwiązanie się Klubu.

§18
Klub prowadzi rejestry swych członków. Dopuszcza się możliwość wydawania legitymacji klubowych lub innych dokumentów świadczących o przynależności klubowej.

Rozdział 4
Władze Klubu

§19
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§20
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązania Klubu,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
g) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§22
1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem i innym członkiem Zarządu.

§23
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
5) przyjmowanie i skreślanie członków;
6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) składanie sprawozdań z działalności Klubu;
9) Podejmowanie decyzji o szkoleniu indywidualnym lub innym, niż przyjęto rutynowo w klubie, zgodnie z obowiązującym prawem i ponoszeniem odpowiedzialności prawnej i cywilnej.

§24
Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§26
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§27
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§28
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.
§29
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka,
d) wykluczenia,
e) ukarania karą finansową.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§30
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy,
c) dochody z majątku,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
f) inne wpływy,
g) dobrowolne wpłaty rodziców.

§31
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§32
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§33
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Zarząd Klubu.
4. Po likwidacji Klubu likwidator występuje do organu nadzorującego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Uchwałą Walnego Zebrania Klubu nr 5/2015 z dnia 27 czerwca 2015r. wprowadza się tekst ujednolicony Statutu UKS „Klementovia”.